Woman walking in a local market, Aruba shopping

Woman walking in a local market, Aruba shopping